§ 1
Wstęp

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Eurokabel-prorem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , pod numerem KRS 0000168724, Kapitał Zakładowy: 50000 zł.

§ 2
Definicje

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach sklepu.
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.eurokabel.pl/e-sklep.
4. Sklep internetowe Eurokabel – serwis internetowy dostępny pod  adresem www.eurokabel.pl/e-sklep za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia oraz prosić o wycenę;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym.
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,  zawarta pomiędzy Eurokabel-Prorem sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz 827 ze zm.).
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 3
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.eurokabel.pl/e-sklep.
2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.eurokabel.pl/e-sklep prowadzony jest przez: Eurokabel-Prorem sp. z o.o., ul.Kościelna 98A, 27-200 Starachowice, NIP: 6640000762, REGON: 00809844.
3. Niniejszy regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

§ 4
Zasady korzystania ze sklepu internetowego

1. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.
2. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
3. Składanie zamówień odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu.
4. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zmówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym  Regulaminie.
5. W celu zapewnienia  bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesłanych w internecie.

§ 5
Procedura zawarcia umowy sprzedaży

1. Celem przeprowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie wymagane jest poprawne działanie sieci Internet, używanie przeglądarki internetowej, w tym w ramach urządzeń mobilnych oraz posiadanie aktywnego konta na wybranym adresie poczty e-mail.
2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.eurokabel.pl/e-sklep, dokonać wyboru, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
3. Sklep umożliwia nabywanie produktów i usług przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie do koszyka.
5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku “Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
6. Aby sfinalizować zamówienie Klient jest proszony o podanie wszystkich niezbędnych danych, potrzebnych do zrealizowania zamówienia tj.
a) Imię i nazwisko
b) Adres dostawy
c) E-Mail
d) Telefon kontaktowy
e) NIP – w przypadku prośby o fakturę VAT
7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) Przedmiotu zamówienia,
b) Jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) Wybranej metody płatności,
d) Wybranego sposobu dostawy.
8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku “Złóż zamówienie”.
9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Eurokabel-Prorem sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
10. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
11. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§6
Dostawa

1. Ceny produktów w sklepie podawane są w polskich złotych, zawierają podatek bez kosztów przesyłki. Koszty przesyłki, doliczane są do sumy, zamawianych produktów i ponosi je Klient, chyba, że spełnia warunki uprawniające do bezpłatnej dostawy, tj. zamówienia musi być wyższa niż 1000 zł netto. Ceną ostateczną, wiążącą Właściciela i Klienta jest cena produktu podana w ofercie w chwili składania zamówienia przez Klienta.
Koszty dostawy zawierają się w kwocie 21 zł – 200 zł i są zależne od wybranej formy płatności oraz gabarytu przesyłki.
2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, które szczegółowo wyszczególnione są w zakładce Dostawa i zwroty) udostępniana jest w Podsumowaniu Zamówienia na stornie sprzedażowej produktu oraz w potwierdzeniu zamówienia.
3. Dostawa towarów odbywa się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Dostawa zamówionych towarów odbywa się przesyłką kurierską.
5. Termin realizacji dostawy dla zamówień z dostawą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wynosi trzy dni robocze liczone od dnia opłacenia przez Klienta zamówienia chyba ,że zamówiony jest towar z dopiskiem “Towar pod zamówienie”.
6. Klientowi wraz z przesyłką zostanie przekazany wydruk potwierdzenia i specyfikacji Zamówienia oraz dowód sprzedaży. Na wyraźnie życzenie Klienta może być wystawiona faktura VAT.

§ 7
Ceny i metody płatności

1. Klient może wybrać następujące metody płatności za zamówione towary:
a) płatność przy odbiorze zamówienia u kuriera,
b) płatności BLIK,
c) kart płatniczych (VISA / Master Card),
d) przelew elektroniczny poprzez zewnętrzy system płatności iMoje , obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski sp. S.A. z siedzibą w Katowicach.

§ 8
Odstąpienie od umowy

1.Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).
2. W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie 14 dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o  Działalności Gospodarczej.
3. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.

§ 9
Polityka zwrotów i reklamacji w sklepie internetowym

Towary sprzedawane w sklepie są objęte gwarancją producenta

1. W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamacje w oparciu o:
a) regulacje przewidziane przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), w przypadku gdy produkt jest niezgodny z umową,
b) regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.
2.  Klient składa reklamację mailem na adres e-mail: e-sklep@eurokabel.pl lub pod numerem telefonu 605-185-814, a następnie procedować zgodnie z otrzymanymi informacjami. Podstawą do złożenia reklamacji jest przesłanie na adres podany powyżej paragonu lub faktury VAT
Reklamacje ilościowe będą przyjmowane przez 3 dni od dnia dostarczenia towaru do klienta.
Pozostałe reklamacje, czyli posiadające wadę fabryczną będą przyjmowane przez okres 24 miesięcy od wystawienia faktury/paragonu lub dłuższym w przypadku gdy producent daje taką możliwość.
W przypadku wystąpienia wady w postaci uszkodzenia mechanicznego (np. stłuczona żarówka LED), klient zobowiązany jest do przekazania protokołu szkody od kuriera w terminie 7 dni od dostarczenia towaru do klienta.
3. Określając żądania w oparciu o art. 1 ust a) Klient ma prawo wnioskować o doprowadzenie produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę, chyba ,że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
4. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany w art.1 ust b) Klient ma prawo od umowy odstąpić albo zażądać obniżenia ceny. Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli sklep niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni wymieni  rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania,  jeżeli rzecz była już wymieniona przez sklep lub naprawiana, chyba ,że wady są nieistotne.
5. Sklep odpowiada za niezgodność produktu konsumpcyjnego z umową (art.1 ust a), jedynie w przypadkach i na warunkach określonych prawem.
6. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie rękojmi (art.1 ust b), w przypadkach i na warunkach określonych prawem.
7. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z kompletnym, reklamowym produktem.
8. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez klienta.
9.  Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją.
10. Koszty przesyłki reklamowanego produktu w przypadku uznania reklamacji zostaną zwrócone klientowi w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji.

11. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 10
Polityka prywatności i danych osobowych i ich ochrony

Polityka prywatności i danych osobowych i ich obrony znajdują się w :
a) Polityka prywatności
b) Polityka ciasteczek
c) Polityka danych osobowych

§ 11
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2001 Nr 144 poz. 1204) przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się pod adresem REGULAMIN.

Shopping Cart
Scroll to Top